preload-image

Частна марка

Биофарма Лабораторис ЕООД е българска фирма с 25-годишен опит в сферата на разработването, предлагането и произвеждането на козметични продукти за лице, коса и тяло.

Разполагаме с голям екип от квалифицирани експерти и професионалисти с дългогодишен опит, доказали се в създаването на продукти чрез непрекъснати научни изследвания, прецизен подбор и контрол на суровини с утвърдено качество на пазара, което е гаранция за надеждност и ефективност. Екипът ни от професионалисти включва магистър-фармацевт и оценител по безопасност, инженер-технолози с над 20-годишен опит, юридически съветник, молекулярни биолози, маркетинг отдел и много други. Те ни помагат да отговорим на всички изисквания както на европейското законодателство, така и на нашите клиенти. Постоянно се стремим да подобряваме предлагането на индивидуални услуги според вижданията и изискванията на всеки клиент.

Ние предоставяме възможността за създаването на собствена линия продукти под частна марка (Private Label). Нашата цел е да съхраним уникалните Ви идеи и да Ви помогнем да станете един от успешните ни партньори. Различни сме с това, че разработваме продукти изцяло според Вашите изисквания и следваме философията Ви като наша. Гарантираме за запазването на търговските Ви тайни и не разработваме чужди продукти, базирани на Вашите идеи.  Дългосрочното партньорство е наша философия.

Притежание на собственост

Относно интелектуалната собственост, свързана с формулата и технологията за производство на един или няколко продукта, ние предлагаме следните два варианта:

1. Закупуване на формула за желания от Вас продукт. Така Вие ставате притежател на разработката и всичко, свързано с нея. В този случай имате възможността да произвеждате избраните продукти при нас или при друг, избран от Вас производител. Ние имаме задължението да пазим в тайна формулата на продукта, без да я използваме или да я предоставяме на други наши клиенти. Този вариант е идеален за средни или установени марки с опит.

2. Наем на формула. Така ние оставаме притежатели на формулата, като отново нямаме право да я предоставяме или да произвеждаме продукта за други наши клиенти, докато производството се извършва в нашата фабрика. При преустановяване даваме възможност за закупуване или ликвидираме идеята. Този вариант е перфектен за стартиращи компании с малък бюджет и производство.

Процес на създаване

Комапанията е внедрила 12 стъпки за създаване на Ваш козметичен продукт.
Основните от тях са описани както следва:

1. Попълване на документи с информация от страна на клиента, свързани с идеята за козметичен продукт.
2. Попълване на документи за финална опаковка. Имате възможността да използвате налични наши опаковки.
3. Разработка и одобрение на формулата по одобрена мостра с код.
4. Начало на производството.

Допълнителни услуги:

Нашият специализиран екип може да Ви предложи методическа помощ при поръчка на етикети, проверка на съдържанието им, поръчка на опаковки и други аксесоари.

За Ваше улеснение Ви предлагаме и изготвяне на PIF (Производствено досие + Оценка за безопасност на козметичен продукт) и CPNP регистрация (Европейски портал за нотифициране на козметичен продукт).
Тези услуги се заплащат допълнително по установен ценоразпис.

Компанията работи успешно с над 35 частни клиенти от България и чужбина.

Станете част от нашето семейство. Нека растем заедно!

За повече информация, свържете се с нас на private@biopharmahair.com

 

Считано от 13.04.2022 има промяна в Общите условия.

Уважаеми клиенти,

Благодарим за проявения интерес към нашето производство и услугите , които предлагаме. Настоящият документ съдържа Общите условия на „БиоФарма Лабораторис“ ЕООД за изработка на козметични продукти под търговска марка на клиента (частна марка) съобразно чл. 298 от Търговския закон.

 I . ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО ПОД „ЧАСТНА МАРКА“

Условия за съвместна дейност:

1. Настоящите Общи условия за производство под частна марка се прилагат между дружеството „БиоФарма Лабораторис“ ЕООД, ЕИК 825345987, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, бул. „Васил Левски“ № 260 („Производителят“) и Клиентите, желаещи да ангажират услугите на Производителя по изработка на козметични продукти с търговска марка на клиента („частна марка“).

2.1 Изработката на козметични продукти под частна марка се случва по някои от описаните в Глава II от настоящите Общи условия начини. Клиентът е длъжен своевременно да уведоми Производителя за приложимия вариант.  Приложимият вариант се посочва в Рамково споразумение между страните за изработка на козметични продукти. 

2.2 В Рамковото споразумение се уговарят и търговски условия за изработка. За неуредените въпроси в Рамковото споразумение се прилагат разпоредбите на настоящите Общи условия. 

3. Производителят притежава всички необходими документи, включително сертификати съобразно законодателството на Европейския съюз и по-специално Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно козметичните продукти (Регламент 1223/2009) –  Добра производствена практика (GMP) съобразно чл. 8 от Регламента и документи за използваните суровини, когато те се закупуват и предоставят от производителя).

4. Ако клиентът желае да разпространява продукта извън рамките на ЕС, той организира издаването на необходимите разрешителни за внос и търговска дейност за съответната юрисдикция. Производителят може да му съдейства чрез издаване на необходими документи, например документ за произход и др. Производителят не осигурява консултиране по законосъобразно разпространение на козметични продукти извън рамките на ЕС и не носи отговорност за формата и съдържанието на издадени документи за търговска дейност извън ЕС, издадени по искане на клиента. 

4.1 Цените, посочени в ценовата листа/оферта са  EXW/ EX Works = франко завода (INCOTERMS ® 2020). Когато е уговорено между страните, Производителят може да съдейства за организация на транспорт от склада на Производителя, за което Клиентът заплаща самостоятелно директно на доставчика на транспортна услуга или на Производителя, ако последният е заплатил транспорта за сметка на клиента съобразно уговореното между Производителя и Клиента. В последния случай Производителят може да начисли цена за услуга по организация на транспорт според актуалната му ценова листа. 

4.2 Производителят не носи отговорност за избора или действията на доставчика на транспортна услуга, нито действа като пряк или косвен представител на клиента. 

4.3 Производителят може да променя едностранно актуалния си ценоразпис като известява Клиента за това своевременно, но най-късно с потвърждаване на поръчка за изработка на конкретни козметични продукти. Всички плащания се извършват в седемдневен срок от издаване на проформа фактурата, съответно окончателната фактура, където е приложимо, освен ако страните не са уговорили друг срок в Рамковото споразумение. 

5. Рискът и собствеността върху произведените Продукти преминава върху Клиента с предаване на доставчика на транспортна услуга от склада на Производителя или друг склад, ангажиран от Производителя. 

6. Козметичните продукти се считат за точно изпълнени, когато отговарят на Спецификацията, уговорена между страните и отразена в Декларацията за съответствие към Рамковото споразумение. 

7. При доставка на каквито и да е материали от Клиента в склада на Производителя, Клиентът изпраща предварително опис на очакваните материали, освен други необходими документи (CMR, товарителници, други). При получаване на материалите Производителят проверява съответствието на описа и действително доставените материали. Производителят може да откаже да приеме доставени материали, ако последните не са съпроводени с опис и не притежават необходимите документи за годност за козметично производство. 

8. Производителят има право да използва подизпълнители за извършване на услугите по настоящите Общи условия. За целта Производителят ангажира подизпълнител, който има необходимата подготовка, знания, умения и, където е приложимо, квалификация за качествено изпълнение на поръчките. 

II. ПРОИЗВОДСТВО НА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ ПОД ЧАСТНА МАРКА 

1. Изработка на козметични продукти с материали на клиента – „на ишлеме“

1.1 В този случай клиентът предоставя на Производителя формула за козметичен продукт и осигурява всички необходими материали за изработката на продуктите, включително суровини, опаковки – първични и, където е приложимо, вторични, етикети. Когато е изрично уговорено между страните в Рамковото споразумение, Производителят може да разработи формула за Клиента. В тези случаи се прилагат съответно разпоредбите на Глава II, т. 2. 

1.2 Производителят не носи отговорност за годността на формулата, предоставена от клиента, нито за качествата на произведените козметични продукти, когато те са вследствие на използваната формула и вложените суровини и материали, доставени от Клиента. Когато счита, че предоставената формула е негодна за изработка на Козметичен продукт с желаните от Клиента качества, Производителят уведомява Клиента своевременно.

1.3 Производителят не носи отговорност за годността на материалите за производство на козметични продукти, включително опаковките. Производителя уведомява Клиента своевременно, когато счита, че доставените материали са негодни за производство на Козметични продукти и има право да не започва производство или да преустанови производството, когато счита, че вложените материали ще влошат качеството на произведените Продукти. В тези случаи Клиентът доставя годни материали или разпорежда продължаване на производството като освобождава Производителя от отговорност за качеството на произведените продукти. Когато Производителят правомерно откаже да започне или продължи производство поради некачествени материали, срокът за изпълнение се удължава автоматично с толкова дни, колкото в траел правомерният отказ за изпълнение на услугите. Във всички случаи Клиентът е длъжен да вдигне от склада на Производителя всички негодни за производството материали за своя сметка в петдневен срок от уведомлението, че материалите са негодни. 

1.4 В случаите на производство „на ишлеме“ клиентът сам отговаря за изготвяне на необходимите документи по Глава III от Регламент 1223/2009, както и за нотификация на продукта по чл. 13 от Регламента 1223/2009. За целта клиентът може да ангажира трето лице с изготвяне на необходимите документи или да заплати допълнително на Производителя, който предоставя тази услуга. Услугата се заплаща съобразно актуалната ценова оферта на Производителя. В тези случаи се прилагат съответно разпоредбите относно изготвяне на документи по Глава III от Регламент 1223/2009 и нотифициране на козметични продукти. 

1.5 Производителят не носи отговорност за съдържанието на етикетите на козметичните продукти, включително за тяхната истинност и законосъобразност, когато Клиентът не е използвал услугата по Глава III от настоящите Общи условия (Изготвяне на документация за козметичен продукт). Когато е ползвал тази услуга, отговорността на Производителя се определя съобразно Глава III. 

1.6 Цените за производство „на ишлеме“ се определят от актуалната ценова листа на Производителя.

1.7 Минималното количество за производство на един козметичен продукт е 50 /петдесет/ килограма. При заявка клиентът може да поръча и 25 /двадесет и пет/ килограма от един Козметичен продукт, но в този случай следва да заплати допълнително такса за неизползван капацитет на машина, съобразно актуалната ценова листа на Производителя. 

1.8 В случаите, когато Клиентът предоставя суровини за изработка на козметичен продукт, то тогава Производителят може да откаже да приеме за изработка дадена суровина, ако тя е явно негодна или забранена за влагане в козметични продукти с Регламент 1223/2009. В тези случаи Производителят не започва производствения процес и сроковете за това не текат, докато клиентът не замени съответната суровина с такава, която отговаря на изискванията за козметично производство в ЕС. Настоящата разпоредба не ангажира отговорността на Производителя да следи за годност на доставените за производство материали извън задължението му да полага дължима грижа съобразно точки 1.2 и 1.3 от Глава II на настоящите Общи условия. 

1.9 Клиентът пуска поръчка за изработка на продукти под частна марка „на ишлеме“, като в поръчката изрично уточнява съответния козметичен продукт, подлежащ на изработка и желаното количество. При първоначална заявка, клиентът предоставя на Производителя цялата информация за продукта, която е необходима за неговата изработка. За целта Производителят и клиентът сключват отделно споразумение за предоставяне на поверителна информация. Клиентът е длъжен своевременно да уведоми Производителя за всяка промяна в необходимата за производство информация, така че да позволи на Производителя да съобрази промените при производството на козметични продукти. Цялата информация относно спецификациите на козметичните продукти, се оформя в Декларация за съответствие, която има роля на Спецификация. В Декларацията се описва и опаковките на козметичните продукти.  

1.10 След получаване на Поръчка, Производителят потвърждава нейното получаване и необходимия капацитет за производство в разумен срок чрез електронна комуникация (имейл). С потвърждаването Производителят издава проформа фактура за половината от стойността на поръчката. Клиентът следва да заплати дължимата сума в седемдневен срок от получаване на проформа фактурата. При заплащане на дължимата сума в петдневен срок Производителят издава фактура оригинал. Производителят издава и проформа фактура за всички останали услуги, които Клиентът е заявил, че желае да ползва. 

1.11 При потвърждаване на поръчката, клиентът е длъжен да достави в склада на Производителя всички необходими материали за изработката на продуктите, включително суровини, етикети и опаковки не по-рано от една седмица преди началото на срока за изработка. Клиентът има възможност да закупи определени суровини от Производителя съобразно актуален ценоразпис на Производителя.

1.12 Срокът за производство на козметични продукти е двадесет /20/ работни дни и започва да тече след като клиентът е заплатил първоначалната част от цената за изработката съобразно издадената от Производителя проформа фактура и след като Клиентът е доставил всички материали за изработка в склада на Производителя.

1.13 След като козметичните продукти бъдат произведени, Производителят уведомява клиента, който заплаща втората част от сумата съобразно проформа фактура, издадена от Производителя. При заплащане, в петдневен срок Производителят издава фактура оригинал за заплатената част от цената. След получено плащане продуктите могат да бъдат вдигнати от склада на Производителя. Клиентът организира транспорт за своя сметка от склада на Производителя като го информира за времето на вдигане своевременно. Продуктите могат да бъдат вдигнати от склада в работен ден (за Република България) между 9:00 и 17:00 часа. Заедно с Продуктите, клиентът вдига и неизползваните материали за производство, освен ако в рамковото споразумение не е уговорено друго. Транспортът е за сметка на Клиента. 

1.14 При изработка на козметичен продукт под частна марка, за Отговорно лице по смисъла на чл. 4 от Регламент 1223/2009 се счита Клиентът. 

2. Разработка и производство на козметичен продукт

2.1 В този случай клиентът задава на Производителя да разработи козметичен продукт (формула) за клиента. След разработката формулата може да бъде закупена от клиента или да бъде лицензирана на клиента. В последния случай единствен носител на всички права на интелектуална собственост върху формулата остава изцяло Производителя. Цените за закупуване на формула или за лицензирането ѝ се определят от актуалния ценоразпис на Производителя. Цената за разработка на формула (съобразно приложимия вариант) се заплаща на две части: 50% /петдесет процента/ от стойността на разработката се заплащат в началото на изпълнението съобразно проформа фактура, издадена от Производителя. Останалите 50% /петдесет процента/ от стойността на разработката след разработването и одобряването на формулата (мострите) от клиента въз основа на проформа фактура, издадена от Производителя, освен ако страните се са уговорили друго в Рамковото споразумение. При заплащане на двете части на цената в петдневен срок Производителят издава фактура оригинал. При отказ от започната разработка отстрана на клиента, първата част от цената съобразно настоящата разпоредба, се счита за задатък и не подлежи на връщане.

2.2 Клиентът отправя писмено задание към Производителя чрез попълване на въпросници, предоставени от Производителя. Производителят може да изисква допълнителна информация и разяснения относно заданието на клиента. 

2.3.1 При изясняване на заданието от клиента, Производителят изработва мостри на козметичните продукти, които подлежат на одобрение от клиента. Окончателното одобрение на изготвените мостри става чрез попълване на Декларация за съответствие на предоставените мостри със заданието. В Декларацията за съответствие клиентът отразява и избраните от него опаковки, както и друга важна информация за козметичните продукти. Информацията в Декларацията за съответствие е спецификация за точно изпълнение на козметичните продукти. 

2.3.2 Мострите не се таксуват допълнително извън услугата по разработка и производство, когато са в количество до един /1/ килограм. При изработка на мостри над един /1/ килограм, допълнителните мостри се заплащат съобразно актуалната тарифа на Производителя. 

2.3.3 Освен ако страните не са уговорили друго, след одобрението на изготвени мостри клиентът може да поиска промяна на формулата като за целта заплаща на Производителя допълнителна такса за разработка на формула. Клиентът заплаща и допълнителна такса за преработка на документацията, изготвена за козметичния продукт. 

2.4 При одобрение на определена мостра, Производителят предоставя на клиента цялата необходима информация, която следва да се изпише на етикета с оглед законосъобразност на козметичния продукт в рамките на ЕС. Производителят провежда консултации с клиента относно законосъобразното съдържание на етикета, но крайното съдържание се задава и одобрява единствено от клиента. Производителя не носи отговорност за съдържанието на етикета, когато клиента не се е съобразил с консултациите за законосъобразност. 

2.5 Клиентът от свое име и за своя сметка осигурява дизайн на етикетите, първичните и вторичните опаковки. Клиентът организира отпечатване на етикетите и доставка на необходимите за производството опаковки в склада на Производителя. По желание клиентът може да закупи определени суровини и опаковки от Производителя съобразно актуалната ценова листа на същия. 

2.6 При разработка на козметичен продукт Производителят задължително изработва и необходимата документация по Глава III от Регламент 1223/2009 съобразно Глава III от настоящите Обши условия и съдейства на клиента за нотификация на продукта по чл. 13 от Регламент 1223/2009. Тази услуга се заплаща отделно съобразно актуалната ценова листа на Производителя.

2.7 След приключване на разработката на формула за клиента, последният има възможност да я закупи или лицензира. Цената за разработка се заплаща след одобрение на разработката, като Производителят има право на авансово плащане на поне петдесет процента (50%) от цената, когато Клиентът промени първоначалното задание по т. 2.2 от тази Глава II повече от веднъж. За целта Производителят издава проформа фактура, която подлежи на плащане съобразно уговореното в настоящите Общи условия.

2.7.1 Закупуване на разработка

2.7.1.1 Закупуването на разработката се извършва съобразно актуалния ценоразпис на Производителя. Плащането се извършва на базата на проформа фактура. След заплащане на цената отстрана на Клиента, Производителят издава фактура оригинал в рамките на пет дни. 

2.7.1.2 Производителят предприема всички необходими действия за прехвърляне на всички прехвърлими права на интелектуална собственост в полза на клиента. Производителят му предоставя цялата необходима документация, всички мостри и други материали, свързани със закупената от клиента формула. 

2.7.1.3 Производителят няма право да произвежда козметични продукти с формула, закупена от клиента, за себе си или за трети лица. 

2.7.1.4 Когато Клиентът е лицензирал формула на Производителя и желае да я закупи, той може да стори това при съгласие на Производителя като доплати разликата в цените за лицензиране и закупуване на формула и да придобие правата върху формулата. 

2.7.2 Лицензиране на разработка

2.7.2.1 Лицензирането на разработка се извършва съобразно актуалния ценоразпис на Производителя. Цената се заплаща на базата на проформа фактура. След заплащане на цената отстрана на клиента, Производителят издава фактура оригинал в рамките на пет дни. 

2.7.2.2 Когато Клиентът лицензира разработка от Производителя, той е длъжен да ползва услугите на Производителя за изработка на козметични продукти съобразно настоящите Общи условия или съобразно нарочен договор, сключен между страните. Клиентът няма право да възлага на трети лица производството на козметични продукти с лицензирана формула, освен с предварително изрично писмено съгласие на Производителя. 

2.7.2.3 При лицензиране на разработка, Производителят предоставя на клиента екземпляр от необходимата документация за козметичния продукт съобразно Глава III от Регламент 1223/2009, който следва да се съхранява съобразно изискванията на Регламента. Документацията представлява поверителна информация и може да бъде предоставяна на трети лица само когато нормативен акт изисква това, в рамките на необходимото за спазване на задължения на Клиента съобразно нормативен акт. 

2.7.2.4 Лицензията на разработка е безсрочна. Тя се прекратява в следните случаи:

А. При прекратяване на договорните отношения между страните с предмет производство на козметични продукти под частна марка;

Б. Когато Клиентът не е поръчвал изработката на козметични продукти в продължение на три години от последната поръчка;

2.7.2.5 Производителят има право едностранно да измени формулата на разработката, когато приложимите нормативни актове в ЕС изискват това и след като добросъвестно уведоми клиента за това в разумен срок. В тези случаи Производителят организира и промени в документацията на козметичния продукт. Във всички останали случаи изменението на формула се извършва единствено по взаимно съгласие на страните, за което се дължи заплащане на такса за нова разработка и за изготвяне на необходима документация, освен ако страните не са уговорили друго. 

2.8 Производство и доставка на продуктите

2.8.1 Производителят приема поръчка за изработка на Козметични продукти по електронен път или в писмена форма. В поръчката се определя вида и количеството продукти, както и срокът за изработка. Срокът е минимум 20 (двадесет) работни дни и започва да тече когато клиентът заплати половината от цената за производство на козметични продукти на базата на проформа фактура, издадена от Производителя и след като всички необходими материали са доставени в склада на Производителя. В случаите, когато всички или част от материалите се закупуват от Клиента от Производителя, Производителят уведомява Клиента за наличностите на тези материали, както и за сроковете за доставка на същите от трети лица при необходимост. Във всички случаи срокът не започва да тече преди доставката на всички необходими материали, включително от трети лица. Производителят не носи отговорност за забава при липса на необходими за изработка материали, освен когато това се дължи на умисъл или груба небрежност. 

2.8.2 След като козметичните продукти бъдат произведени, Производителят уведомява клиента, който заплаща втората част от сумата съобразно проформа фактура. При заплащане, в петдневен срок Производителят издава фактура оригинал за заплатената част от цената. След получено плащане продуктите могат да бъдат вдигнати от склада на Производителя. Клиентът организира транспорт за своя сметка от склада на Производителя като го информира своевременно. Продуктите могат да бъдат вдигнати от склада в работен ден (за Република България) между 09:00 и 17:00 часа. Заедно с това Клиентът вдига и всички неизползвани материали, доставени от него, освен ако страните не са уговорили друго. 

2.8.3 При изработка на козметичен продукт под частна марка, за Отговорно лице по смисъла на чл. 4 от Регламент 1223/2009 се счита Клиентът. 

2.9 Минималното количество за производство на един козметичен продукт е 50 /петдесет/ килограма. При заявка клиентът може да поръча и 25/двадесет и пет/ килограма от един Козметичен продукт, но в този случай следва да заплати допълнително такса за неизползван капацитет на машина, съобразно актуалната ценова листа на Производителя.

2.10 За неуредените въпроси се прилагат съответно разпоредбите на Глава II, чл. 1 от настоящите Общи условия. 

III. ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА КОЗМЕТИЧЕН ПРОДУКТ

1. Производителят предлага услуга за изработване на необходима документация за козметични продукти при пускането им на пазара в Европейския съюз съобразно изискванията на Регламент 1223/2009. Услугата включва изготвяне на Оценка за безопасност, Досие за козметичен продукт, Нотифициране на продукта, консултиране по законосъобразното съдържание на етикетите, както и одобрение на тяхното съдържание и други услуги по договаряне между страните. 

2.1 Услугите по настоящата Глава III се таксуват отделно Цените са съобразно актуалния ценоразпис на Производителя. Цената се плаща въз основа на издадена проформа фактура. В петдневен срок от осъщественото плащане, Производителят издава фактура оригинал. 

2.2 Услугите по чл. 1 се таксуват за всеки отделен продукт, предмет на настоящата разработка. Когато се разработват два или повече сходни продукти (продукти с еднакво предназначение и припокриващ се състав с разлика най-много два елемента) едновременно, се дължи стандартна цена за първия продукт, а за всички останали – намалена цена съобразно актуалния ценоразпис. За всички останали случаи се дължи цена без намаление. 

3. Производителят гарантира, че разполага с необходимите знания, умения и квалификация (квалифициран персонал) за предоставяне на Услугата по Глава III.

4. Срокът за предоставяне на услугата е 20 (двадесет) работни дни и започва да тече от плащането на цената и предоставянето на цялата необходима информация и одобряването на формулата на козметичния продукт, когато е разработена от Производителя. Когато формулата не е разработена от Производителя, срокът започва да тече от заплащането на цената и от предоставяне на всичката информация и документи, необходими за предоставяне на услугата. В хода на предоставяне на услугата Производителят може да изисква допълнителна информация, която Клиентът предоставя своевременно. При забава на Клиента да предостави такава допълнителна информация, срокът се удължава с толкова дни, колкото е продължила забавата.  

5. Клиентът декларира, че е запознат с регулаторните изисквания на Регламент 1223/2009, както и с други актове на ЕС и/или на държавите членки, където възнамерява да пуска/предоставя Козметични продукти. Производителят не носи отговорност за вреди, възникнали вследствие на незаконосъобразни действия на Клиента, включително, но не само, пускане/предоставяне на продукти на пазара преди тяхната нотификация, освен ако вредите не се дължат на умисъл или груба небрежност на Производителя. Производителят не предоставя консултации по законосъобразно разпространение на козметични продукти извън ЕС. 

6. Във всички случаи, когато Производителят изработва Козметични продукти за Клиента съобразно разработена за него формула, Клиентът е длъжен да възложи именно на Производителя изготвянето на необходимата документация.  

IV. ПРИЕМАНЕ НА ИЗРАБОТЕНИТЕ КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ

1. Ако отделната поръчка е изпълнена в договорените срокове, количество и качество, Клиентът е длъжен да приеме изработеното.

2. Приемането на Козметичните продукти се извършва в склада на Производителя съобразно приемо-предавателен протокол. 

3. Ако при приемането на Козметичните продукти се установи, че същите имат недостатъци, Клиентът има право да иска: 

а) отстраняването им за сметка на Производителя в едномесечен срок

или

б) да бъде намален размерът на възнаграждението, доколкото крайният продукт е частично от полза за Производителя, по преценка на Производителя,

4. В случай, че недостатъците са толкова съществени, че продуктите се напълно негодни за употреба по предназначение, Производителят се задължава да ги изработи наново за своя сметка или да възстанови заплатеното възнаграждение за съответната част от конкретната поръчка на Клиента. Производителят поема и всички други предвидими и разумно направени от Клиента разходи във връзка с некачествените стоки.

5. Установяването на недостатъците става с подробно описание на същите в специално поле на приемо-предавателния протокол, с който изпълнението на поръчката е прието.

V. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

При сключване на рамково споразумение за изработка на Козметични продукти, страните сключват и подходящо споразумение за конфиденциалност съобразно избрания и приложим между тях ред за изработка на Козметични продукти (с формула на Клиента или с разработена за Клиента формула). 

VI. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

1. При изработка на козметични продукти с формула на клиента (Глава II, чл. 1), Клиентът запазва правото си на собственост върху всички обекти на интелектуална собственост, предоставени на Производителя за целите на изпълнение на Рамковото споразумение между тях. Производителят има право да използва тези обекти на интелектуална собственост единствено за целите на изпълнение на Рамковото споразумение. 

2. При изработка на Козметични продукти с разработена за клиента формула (Глава II, чл. 2), Производителят е собственик на всички обекти на интелектуална собственост, освен ако страните не са уговорили друго в Рамковото споразумение (закупуване на формулата). В тези случаи (при лицензиране на формула) Клиентът получава неоотегляема лицензия върху тези обекти на интелектуална собственост, в обем, необходим му за реализация на изработени за него Козметични продукти на съответния пазар. Лицензията се прекратява в описаните в настоящите Общи условия случаи. При закупуване на формула Производителят предприема всички необходими действия за прехвърляне на правото на интелектуална собственост върху формулата след заплащане на цената за това.

3. Във всички случаи единствен титуляр на право на собственост върху търговската марка, както и върху дизайна и други обекти на интелектуална собственост върху етикети и опаковки на Козметичните продукти, е Клиентът. 

4. Производителят не носи отговорност за реални или възможни вреди за Клиента, настъпили вследствие на нарушаване на право на интелектуална собственост на трети лица, освен ако същите не са настъпили вследствие на умисъл или груба небрежност на Производителя. 

5. Клиентът е длъжен да обезщети Производителя за всички вреди, настъпили вследствие на претенции на трети лица за нарушаване на права на интелектуална собственост върху обекти, предоставени на Производителя от него за целите на изпълнение на Рамковото споразумение между тях. 

V. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА (ФОРСМАЖОРНО СЪБИТИЕ)

1. Страните не носят отговорност за неизпълнение на задълженията си при настъпването на форсмажорно събитие. Срокът за изпълнение на задължението се продължава с периода, през който изпълнението е било спряно. Клаузата не засяга права или задължения на страните, които са възникнали и са били дължими преди настъпването на форсмажорното събитие.

2. Страната, която е засегната от форсмажорното събитие, следва в максимално кратък срок след установяване на събитието да уведоми другата страна, както и да представи доказателства (съответните документи, издадени от компетентния орган) за появата, естеството и размера на форсмажорното събитие и оценка на неговите вероятни последици и продължителност. Засегнатата страна периодично предоставя последващи известия за начина, по който форсмажорното събитие спира изпълнението на задълженията й, както и за степента на спиране.

3. Страните не носят отговорност една спрямо друга по отношение на вреди, претърпени като последица от форсмажорно събитие.

4. През времето, когато изпълнението на задълженията на някоя от страните е възпрепятствано от форсмажорно събитие, за което е дадено известие в съответствие с клаузите на настоящия договор и до отпадане действието на форсмажорното събитие, страните предприемат всички необходими действия, за да избегнат или смекчат въздействието на форсмажорното събитие и доколкото е възможно, да продължат да изпълняват задълженията си по договора, които не са възпрепятствани от форсмажорното събитие.

5. Изпълнението на задълженията се възобновява след отпадане на събитията, довели до спирането му .

6. Форсмажорното събитие (непреодолима сила) по смисъла на този договор е всяко непредвидимо и непредотвратимо събитие от извънреден характер и извън разумния контрол на страните, възникнало след сключване на съответния договор, което прави изпълнението му невъзможно.

7. Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие се е случило вследствие на неположена дължима грижа от страна по съответния договор или при полагане на дължимата грижа това събитие може да бъде преодоляно.

8. Ако състоянието на непредолима сила продължи повече от два месеца, считано от датата на известието, всяка от страните има правото едностранно да прекрати съответния договор.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

1. Рамково споразумение между страните, сключени при настоящите Общи условия се прекратява автоматично, без за това да е необходимо изявление на която и да е от Страните, с ликвидацията или обявяването в несъстоятелност на търговското дружество на някоя от страните. То не се прекратява при преобразуване на търговските дружества, страни по него. 

2. Рамковото споразумение подлежи на прекратяване с едномесечно предизвестие, отправено от всяка от страните или по взаимно писмено съгласие.  При наличие на текуща поръчка при прекратяване, страните могат да се откажат от нея преди изпълнението да е започнало. Ако вече е започнало клиентът е длъжен да заплати изработената част от поръчката или, при съгласие на Производителя, последният може да довърши поръчката и да получи плащане съобразно уговореното в настоящите Обши условия. 

3.  Клиентът може да се откаже едностранно от направена поръчка, без да дължи възнаграждение на Производителя, ако последният не е започнал изпълнение. Ако изпълнението на поръчката е започнало, Клиентът дължи възнаграждение, пропорционално на изработеното преди достигане на отказа от поръчката до Производителя. 

4. Настоящият договор подлежи на разваляне при виновно неизпълнение от страна на някоя от Страните, което е достатъчно съществено с оглед интереса на другата страна.

4. Неизпълнението от страна на Клиента е достатъчно съществено с оглед интереса на Производителя, ако Клиентът изпадне в забава за заплащане на 2 /две/ поредни изискуеми и дължими възнаграждения съгласно чл. 2  за 2 /две/ отделни поръчки на стойност над 5 000 /пет хиляди/ лева без ДДС общо или на 3 /три/ поредни изискуеми и дължими възнаграждения на каквато и да е стойност. 

5. Неизпълнението от страна на Производителя е съществено, ако последният не изпълни точно, включително по отношение на количество и качество, 2 /две/ приети и дължими поредни поръчки. 

6.  Развалянето се осъществява по реда на чл. 87 ЗЗД, като Страните изрично се съгласяват, че изявлението за разваляне до неизправната страна следва да съдържа минимален допълнителен срок за изпълнение от 7 /седем/ дни.

VII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Настоящите Общи условия се подчиняват на българското право. 

2. Общите условия са достъпни на интернет страницата на Производителя. Производителят може да ги изменя периодично. Промените влизат в сила за всички клиенти две седмици след публикуването им на интернет страницата на Производителя. 

С уважение,

Екипът на „БиоФарма Лабораторис“ ЕООД